Value-based management - positioning of claimed merits and analysis of application

University dissertation from Institute of Economic Research

Abstract: Popular Abstract in Swedish Värdebaserad styrning har på senare tid tilldragit sig mycket intresse från såväl akademiker som praktiker. På basis av fallstudiemetod beskrivs, analyseras och konceptualiseras värde¬bas¬erad styrning utifrån ett ekonomistyrningsperspektiv. Medan tidigare forskning har fokuserat på de presstationsmått som lanseras i den normativa litteraturen visar denna avhandling att värdebaserad styrning vinner på att betraktas som mer än summan av sina mått. Utöver en revidering av mätaspekter visar en literaturgranskning att utbudssidans förespråkare föreslår en revidering av ett antal olika management processer. Fallstudiebaserade resultat från sex användare leder fram till slutsatsen att värdebas¬erad styrning vinner på ett ömsesidigt beaktande av mät- och management processaspekter. Beroende på de designkaraktäristiskrevidering som ett anammande medför föreslås att värdebaserad styrning kan manifestera sig i en av fyra orienteringar ? mätorientering, reengineeringorientering, status quoorientering och managementorientering. Jämfört med tidigare forskning ger resultaten att adoptionen av värdebaserad styrning med få undantag resulterat i en mer omfattande designkaraktäristikrevidering. Likväl illustreras det att det finns anledning att moderera de förtjänster som tillskrivs värdebaserad styrning i den normativa litteraturen.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.