Fatigue in long-term illness : Influencing factors and functional performance in chronic obstructive pulmonary disease and in cancer

Abstract: Syfte: Avhandlingen studerade sambandet mellan fatigue (trötthet) och valda inverkande faktorer, funktionsförmåga (fysisk och daglig aktivitet och arbetsförmåga) samt med hälsorelaterad livskvalitet (HRQL) vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och vid cancer. Metod: Patienter med KOL (n=121, delarbete I-II) och patienter med cancer under pågående strålbehandling (n=457, delarbete III) studerades i tvärsnittsstudier. Canceröverlevare följdes longitudinellt upp sju år efter strålbehandling (n=215, jämfört med 172 matchade icke-cancerreferenter, delarbete IV). Data samlades in genom frågeformulär och kliniska bedömningar. Beskrivande och inferentiell statistik användes.Resultat: Fatigue förekom hos 74% av patienterna med KOL, 72% hos patienterna under cancerbehandling, 58% hos långtids-canceröverlevarna samt 41% av referenterna. Svårare sjukdom och sämre ansträngningsförmåga vid KOL, och samsjuklighet och nedstämdhet vid cancer under strålbehandling var associerat med större sannolikheten för fatigue. Fatigue under tidigare strålbehandling, och nuvarande nedstämdhet, smärta och antal symptom var associerat med fatigue vid uppföljningen. Svår fatigue hade samband med låg fysisk aktivitet vid KOL och fatigue vid strålbehandling med mindre fysisk och daglig aktivitet och sämre HRQL. Under strålbehandling rapporterade patienter med fatigue 60% sjukfrånvaro gentemot 40% utan. Fatigue hade minskat vid uppföljning men var värre än hos referenterna. Fysisk och daglig aktivitet hade förbättrats och var inte sämre än referenternas. Självskattad arbetsförmåga och arbetsprocent var dock lägre. Fatigue och tilltron till sin arbetsförmåga var associerat med självskattad arbetsförmåga hos canceröverlevare som arbetade. Konklusion: Att uppmärksamma fatigue kan underlätta för hälso och sjukvårdspersonal att identifiera och ge stöd till patienter med nedsatt funktionsförmåga samt till canceröverlevare med risk för långvarig fatigue och påverkad arbetsförmåga.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)