Evaluation and Mitigation of Industrial Fire Hazards

University dissertation from Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Ett beräkningsprogram, "FREIA", lämpligt för industriell brandriskanalys presenteras. Programmet beräknar skada på människor inom och utom en byggnad på grund av en brand eller ett utsläpp av farligt gods. För några av de i riskanalysen ingående momenten har ytterligare forskning utförts. Dessa områden är: Detektion, Släckmedel samt Brännskada på människa. Det är i dagens läge inte möjligt att förutsäga när en rökdetektor i en komplex rumsgeometri kommer att aktiveras av en brand. Olika möjligheter för att beräkna aktivering med hjälp av CFD-modeller har undersökts. Halonersättning är ett mycket aktuellt ämne. Faktorer att tänka på vid halonersättning diskuteras liksom möjligheten att använda vattendimma som rumsskydd. En testdocka lämplig att mäta brännskador på människor med presenteras.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)