Methods and Tools for Co-Simulation of Dynamic Systems with the Functional Mock-up Interface

Abstract: Popular Abstract in Swedish Utveckling av nya industriella produkter sker allt oftare med hjälp av datormodeller. Dessa modeller beskriver fysiken för respektive produkt, vilket exempelvis kan vara en bil eller ett kraftverk. Med hjälp av modellerna kan en stor del av analyserna på de framtida produkterna ske med hjälp av datorer, varför färre prototyper behöver konstrueras, vilket medför kortare utvecklingstider samt kostnadsbesparingar. En vanlig analys som behöver genomföras på en bil är exempelvis att undersöka hur bilen kommer att bete sig på varierande underlag eller vid olika manövreringar, dvs. man måste simulerar dess beteende. Utvecklingen mot att i högre grad använda datormodeller har pågått under en längre tid, men har accelererat de senaste åren. I en komplex datormodell, som av en bil, är det vanligt att olika fysikaliska domäner, t.ex. mekaniken och elektroniken, modelleras separat. Dessa separata modeller skapas vanligtvis med hjälp av olika verktyg. För att sedan kunna analysera den komplexa bilmodellen måste de separata modellerna kopplas samman, vilket leder till svårigheter eftersom modellerna behöver kunna utbytas mellan olika verktyg som representerar modellerna på olika vis. Med hjälp av en ny standard har emellertid utbytet av modeller mellan olika verktyg blivit lättare - eller helt enkelt möjligt. Att koppla ihop dessa modeller har lett till att det behövs nya algoritmer och fördjupad kunskap i hur man på bästa sätt simulerar dem tillsammans. Risken är att resultatet man får inte går att lita på eller att algoritmen misslyckas med simuleringen. Till detta behövs lättillgänglig mjukvara med tillgång till algoritmer som är fördelaktiga för olika typer av modeller. Det här är inte bara viktigt för forskning och industrin utan även i undervisningssyfte. I denna avhandling behandlas simulering av sammankopplade modeller, där modellerna följer den nya standarden. Fokus i avhandlingen har varit på att analysera olika algoritmer, föreslår nya algoritmer, samt utveckla en mjukvara för simulering. Mjukvaran som har tagits fram har gjorts publik.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)