Lighting Control Systems for Energy Saving and User Acceptance: State-of-the-art and future directions

University dissertation from Lund University, Faculty of Engineering

Abstract: Popular Abstract in Swedish Belysning står för en femtedel av den globala elanvändningen. I Sverige motsvarar efterfrågan på energi för belysning i kontorsbyggnader 20% av den totala elanvändningen. Utbyte av gamla belysningsanläggningar anses vara bland de mest kostnadseffektiva sätten att minska energianvändningen i byggnader. I synnerhet utlovar användningen av avancerade ljusstyrningssystem energibesparingar på mellan 2 och 60%, men systemfel och låg användaracceptans har hittills begränsat besparingsmöjligheterna. Denna avhandling har genom litteratur- och fältstudier undersökt effekten av ljusstyrningssystem på energianvändning och användaracceptans. I den första delen av avhandlingen visar en litteraturgenomgång på ljusstyrningssystem att manuellt styrda system är i allmänhet mer accepterade av användarna. System med hög automatisering och utan möjlighet till manuell omställning tenderar att deaktiveras eller saboteras. Därför spelar användarbeteendet en avgörande roll för att säkerställa god funktion och faktisk energibesparing av ljusstyrningssystem. Genomgången visar också att närvaro- och frånvarostyrning ofta förs samman under en övergripande kategori kallad ”brukarstrategi”, även om de gav mycket olika energibesparing. Genomgången av dagsljuskontrollsystem framhäver kritiska frågor rörande design och drift. Två fältstudier i cellkontor genomfördes. Frånvaro- och närvarodetektering, dagsljusstyrning och enbart platsbelysning testades i en verklig arbetsmiljö, där energianvändning och användaracceptans undersöktes. Studierna visar att definitionen ”brukarstrategi” inte är helt lämplig eftersom frånvaro- och närvarodetektering uppvisar olika energibesparing och användaracceptans. Den andra fältstudien visar att dagsljusstyrningssystem kan fungera bra under förutsättning att noggrann design och drift genomförs tillsammans med möjligheten till manuell styrning. Fältstudien visar emellertid att användningen av sensorer och mikro-kontroller ökade energianvändningen för parasitisk ström (standby), vilket kan vara viktigt i relation till slutlig energianvändning, speciellt i miljöer med låg närvaro och högeffektiva ljuskällor. Ljusstyrningssystem som bygger på trådlösa nätverk och integrering i byggnadens totala styrsystem väntas öka under de kommande åren. Detta kommer att hantera många av de aktuella frågor som tagit upp här med avancerade ljusstyrningssystem, men det kommer också att ställa krav på ytterligare kompetens hos ansvariga designers och installatörer. Under tiden är brukarstrategier ett bra alternativ som ersättning för gamla belysningssystem för att erhålla energieffektiv belysning.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)