Occupational Perspectives on Health in People with Schizophrenia

University dissertation from Lund University, Department of Health Sciences, Division of Occupational Therapy and Gerontology

Abstract: Denna avhandling har bidragit med systematisk information om hur personer med schizofreni lever sitt vardagsliv, och resultaten har visat på signifikanta relationer mellan ett aktivitetsperspektiv och hälsa. Avhandlingen består av fem studier. De första två är kvalitativa studier som handlar om tidsanvänding i förhållande till aktivitetsutförandet och aktivitetsengagemang. Den tredje och fjärde studien beskriver utvecklingen av ett instrument som grundar sig på resultatet från studie ett och två. Instrumentet heter på svenska, Profiler av aktivitetsengagemang bland personer med schizofreni (förkortas POES, på engelska). I den tredje och fjärde studien framgår att POES har tillfredsställande innehållsvaliditet, inter-bedömar reliabilitet, intern konsistens, samt begreppsvaliditet. Studie fyra och fem visar även att aktivitetsengagemang ökar eller minskar i förhållande till negative, positiva, och depressiva symtom. Vidare så visar studie fem att livskvalitet och självfaktorer, såsom en känsla av sammanhang och upplevd kontroll, även har ett samband till aktivitetsengagemang och tenderar att öka och minska i förhållande till aktivitetsengagemangsnivån. Avhandlingen visar på så sätt att det personer gör varje dag har betydelse för hur de mår, i vilken grad de har symtom, har en känsla av ett själv och finner mening i tillvaron. Resultatet i studierna understryker betydelsen av att identifiera aktivitetsengagemangsnivån för en person med schizofreni. Det är viktigt att nå ut med detta aktivitetsperspektiv på hälsa, inte bara till arbetsterapeuter eller andra som arbetar inom psykiatrin eller social tjänsten utan till samhället i övrigt.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.