Process-based transaction cost analysis: a cost management exploration in SCA Packaging

University dissertation from Lund Business Press

Abstract: Popular Abstract in Swedish Företag konkurrerar med varandra i strävan efter att nå den högsta lönsamheten. En mängd frågor måste tas under övervägande för att nå ett sådant mål - beslut angående produkter, marknader, kunder och, ej att förglömma, organisation måste fattas. När det gäller organisation kan ett företag välja mellan att själv göra en särskild produkt och att köpa den från ett annat företag. Beslutet avgör hur utbytet - transaktionen - organiseras. Transaktionskostnadsteori förklarar varför vissa transaktioner görs inom ett visst företag och varför andra utförs mellan oberoende företag; transaktionen är antingen 'integrerad' eller genomförd över en öppen marknad. Denna avhandling utgör en del av en process, i vilken transaktionskostnadsanalys utvecklas mot en allt mer finstämd organisationsteori. Föreliggande arbete är ett argument för en processbaserad analys av kostnadsstrukturer. I en fallstudie utforskas resursförbrukning och kostnader i två pappersbruk ägda av SCA Packaging. Slutsatserna, grundade på en detaljerad studie av brukens respektive kostnadsstruktur, antyder att 'faktiskt upplupna' transaktionskostnader representerar en låg andel av brukens totala kostnader, men framför allt observeras tecken som tyder på att företagets kostnadseffektivitet kan bero mer på hur aktiviteter faktiskt utförs än på hur transaktionen organiseras. En sådan slutsats motsäger gängse transaktionskostnadsteori. Användningen av 'transaktionskostnadsattribut' snedvrider traditionell transaktionskostnadsanalys mot strukturella förklaringsvariabler och missar därigenom väsentlig kostnadsdynamik som döljer sig i olika processvariabler. En processbaserad analys av kostnadsstrukturer, med huvudsakligt fokus på strukturella respektive processuella kostnadsdrivare, tar uttryckligen fasta på kostnadsdynamik som en viktig förklaringsvariabel och kan på så vis förbättra analys och förklaring av specifika grader av vertikal integration och samexisterande blandningar av olika organisatoriska lösningar för samma typ av transaktion. Sålunda, den processbaserade analysen av kostnadsstrukturer kan ta vid där transaktionskostnadsanalysen slutar.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.