Occupational Fraud Auditors’ Perceptions of Red Flags and Internal Control

University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

Abstract: Studien i denna avhandling belyser hur revisorer ser på oegentligheter. Syftet har emellertid inte varit att utröna hur revisorer ser på de skyldigheter som föreligger att även beakta ekonomisk brottslighet inom ramen för den lagligt reglerade revisionsplikten. Mer specifikt syftar istället studien på att se vad revisorer lägger mest vikt vid beaktande av indikationer eller s.k. red flags på oegentligheter samt intern kontroll.Studiens empiriska material utgörs av totalt 33 intervjuer med såväl revisorer som experter. Metodmässigt har triangulering tillämpats för att på så sätt uppnå en bättre bild av respondenternas syn på oegentligheter. Detta har inneburit att de intervjuer som har genomförts har innehållit såväl kvalitativa som kvantitativa delar. Den insamlade datan har i sin tur analyserats genom två analysmodeller, dels en modifierad variant av Brottstriangeln, dels COSO-modellen. Analysen har gjorts såväl av revisorerna (för total grupp samt mellan olika subgmpper av revisorer) som jämfört med en grupp av experter.Resultaten från studien indikerar flera intressanta aspekter av revisorers syn på oegentligheter. För det första tycks det finnas en tendens hos revisorer att framhäva hårda och mer konkreta aspekter mer än mjukare aspekter. Avseende indikationerna visades detta genom att den del av Brottstriangeln som betonades mest var möjligheter, samtidighet som kontrollåtgärder i COSO-modellen avseende intern kontroll betonades relativt sett mer. För det andra indikerade svaren att det finns en betydande heterogenitet inom gmppen revisorer för hur man ser på oegentligheter, såväl för indikationer som för intern kontroll. För det tredje fanns en tendens att de tillämpade modellernas samtliga delar sällan täcktes på individuell nivå. För det fjärde lades liten vikt vid kopplingen mellan hårda och mjuka delar. De erhållna resultaten förstärktes vid en jämförelse med den gmpp av experter som också ingick i studien.En jämförelse inom gruppen revisorer företogs också där gmppen uppdelades baserat på ackumulerad erfarenhet av revision samt på vilken sorts klienter (storlek) dessa normalt arbetar med. Resultaten från uppdelningen utifrån erfarenhet indikerade att de mer erfarna revisorerna lade en relativt större vikt vid mjukare aspekter än yngre, såväl för indikationer som för intern kontroll.De erfarenhetsmässigt äldre revisorerna tenderade även att täcka in en större andel av de två tillämpade analysmodellerna. I det fall då fördelningen baserades på storleken på de klienter som revisorerna granskar framkom liknande tendenser som mellan erfarenhetsmässigt äldre respektive yngre revisorer. Med andra ord fanns det en tendens till att revisorer som framför allt reviderar större bolag betonade mjukare aspekter relativt sett mer än revisorer som framför allt reviderar mindre och medelstora bolag.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)