“No Friends but the Mountains” Understanding Population Mobility and Land Dynamics in Iraqi Kurdistan

University dissertation from Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish För att få en uppfattning om hur framtida miljöförändringar kommer att påverkar vårt samhälle är det viktigt att studera eventuella samband mellan migration, samhälle och miljö. Klimatförändringar väntas inom en snar framtid leda till stora befolkningsförflyttningar till följd av exempelvis ökad stormfrekvens, torka, havsnivåhöjning och vattenbrist. Migration kan å andra sidan påverka landskapets utseende och funktion. Socio-ekonomiska, politiska och naturrelaterade processer har i hög grad påverkat samhällsutvecklingen i Irakiska Kurdistan sedan 1980-talet. Den här avhandlingen utforskar miljöaspekter av sådana förändringar genom att undersöka hur befolkningsförflyttningar förhåller sig till land-system i Duhok-provinsen. Ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, som bland annat kombinerar intervju-data med information från satellitbilder, har möjliggjort analys av trender på både provins- och hushållsnivå. Resultaten visar att migration mellan åren 2000 och 2010 huvudsakligen kan förklaras av ekonomiska faktorer. Miljöförändringar betonas inte i enkätsvaren som en orsak till migration, och endast en liten andel hushåll är ekonomiskt beroende av sin mark. Torkan mellan 2007 och 2009 var allvarlig, både med avseende på nederbörd, vegetation och från ett socio-ekonomiskt perspektiv. Analyserna visar dock inga tecken på ökad migration under eller efter torkan. Migration orsakad av konflikter, såsom Anfal-folkmordet under sent 1980-tal och det efterföljande återbyggnadsprogrammet, har påverkat hur marken i Irakiska Kurdistan används. Under perioder av tvångsförflyttning minskade arealen som används till spannmålsproduktion, medan den ökade under återinflyttningsinitiativ. Den sista delen av avhandlingen är en metodologisk diskussion kring hur skala i tid och rum påverkar analyser av sambandet mellan miljö och migration. En granskning av samtida litteratur visar att vanliga skal-problem inbegriper dålig matchning av data, generaliseringar och försummande av variation i tid och rum.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)