Gendered journalism cultures : strategies and tactics in the fields of journalism in Britain and Sweden

Abstract: Avhandlingens syfte är att förstå journalistik genom att undersöka brittiska och svenska journalistikkulturer mellan 1989 och 2002. Fokus är lagt på om/skapandet av värdesystem och på maktkampers könade karaktär. Tre studier ligger till grund för avhandlingen: en enkätstudie till 1500 svenska journalister 1989, samt två intervjustudier av 33 brittiska journalister mellan 1992 och 2002. Dessutom har sekundärt forskningsmaterial om båda ländernas journalistik använts. Avhandlingens teoretiska grund är placerad i korsningen mellan journalistikforskning, feminism och kulturstudier, med begreppet journalistikkultur som sammanfattande huvudfokus. Användbara begrepp approprierades från Pierre Bourdieus och Michel de Certeaus teoretiska världar. Den huvudsakliga slutsatsen är att de två undersökta journalistikkulturerna har mer gemensamt än vad de har som skiljer dem åt. Främst visar det sig genom den genomgående könade logiken, som genomsyrar kulturerna. Författaren visar att de oavbrutna maktkamperna på de två journalistiska fälten rörde sig om en kamp om doxa (verklighetsuppfattning om vad journalistik ”är” och vad som görs inom yrket). Till följd av dessa maktkamper har doxa både förändrats och förblivit stabila. Eftersom den journalistiska eliten ständigt är under attack av nya grupper av journalister, använde sig den av olika strategier för att försvara doxa. Avhandlingen har främst fokuserat på kvinnliga journalisters kamp att ta sig in på journalistikens fält, nå maktposition, samt att klara av den journalistiska vardagen. För att klara detta använder de olika taktiker. Fyra sådana taktiker hittades. Slutligen diskuteras journalistikens feminisering och gentrifiering, samt konsekvenserna av detta.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)