Acute Myocardial Infarction: The Relationship between Duration of Ischaemia and Infarct Size in Humans - Assessment by MRI and SPECT

University dissertation from Department of Clinical Physiology, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish En hjärtinfarkt, dvs död hjärtmuskel, uppstår då en del av hjärtats muskel inte blodförsörjs, exempelvis genom att en propp bildats i ett av hjärtats blodkärl. Detta tillstånd bör behandlas snarast möjligt för att rädda största möjliga del av hjärtmuskeln, eftersom en större infarkt innebär sämre pumpfunktion vilket ger patienten sämre prognos. Tidsförloppet för en hjärtinfarkts utveckling hos människa har inte klargjorts tidigare. Vi har nu visat att 20-40 % av det område som hotas att bli infarkt, blir det efter 2-3 timmar. Det är alltså av största vikt att behandla patienten inom de första timmarna efter det att proppen uppstått (studie IV). För att möjliggöra studium av infarktutveckling hos människa behövde vi säkerställa korrelationen mellan två olika metoder, nämligen SPECT (avbildning av hjärtmuskelns genomblödning med hjälp av radioaktiv isotop) och infarktmätning med magnetisk resonanstomografi (MR). Vi visade i studie I att mätningar med dessa två metoder ger jämförbara resultat. Vid en hjärtinfarkt släpps skademarkörer ut i blodet och dessa mäts för att uppskatta hur stor infarkt som har uppkommit. För att säkerställa uppskattningen av infarktstorleken bör serieprover tas med täta intervall. Vi visade i studie II att man för patienter som behandlats med ballongvidgning kan ersätta serieprover med enstaka prover utan att det påverkar bedömningen av infarktstorlek. Detta kan ge besparingar i både tid och pengar. För att studera hur de kontrastmedel som används vid infarktdiagnostik med MR fungerar, genomfördes i samarbete med Uppsala Universitet studie III. Denna studie visade att inget kontrastmedel kommer in i ett område som saknar blodförsörjning, något som tidigare inte varit helt klarlagt. Detta område kan dessutom misstolkas som infarkt. Fortsatta studier inom området är av värde för att öka förståelsen kring hur kontrastmedelförstärkt MR fungerar.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)