The Egyptianizing, male, limestone statuary from Cyprus - a study of a cross-cultural, Eastern Mediterranean votive type

Abstract: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är en studie av en grupp cypriska stenskulpturer som ställdes upp som votivgåvor i öns tempel och helgedomar under 500-talet f.Kr. Det som utmärker gruppen är att de bär cypriska versioner av karakteristisk egyptisk klädedräkt och smycken. För att kunna svara på frågor som varför denna egyptiserande votivtyp dedicerades på ön, varifrån impulserna kom och vad de betydde på ön så genomförs en rad analyser, bl.a. av figurernas dräkt och kroppsform, av deras arkeologiska fyndkontexter och av relaterat material funnet utanför ön. Detta besläktade material visade sig vara mer eller mindre begränsat till den feniciska kusten, nuvarande Libanon och Syrien. Genom tillämpandet av samma typer av analysmetoder för det feniciska materialet kan det konstateras att materialet där till en del bestod av cypriska importer, till en annan av en inhemsk grupp av feniciska egyptiserande stenfigurer. Mot bakgrund av detta kan det skapas teorier om överföringen av denna statytyp och dess speciella ikonografi till Cypern. Genom en grundlig jämförande undersökning är det möjligt att konstatera att det inte var hantverkstraditionen bakom de feniciska stenfigurerna som givit impulserna, inte heller någon direkt kontakt med egyptisk skulpturtillverkning och föreställningsvärld. Istället kan det påvisas att storskaliga feniciska statyer av trä och elfenben tjänat som förebilder, ett material som i mångt och mycket inte finns representerat i det bevarade arkeologiska materialet. Därmed kan också en bättre förståelse skönjas angående de egyptiserande skulpturernas betydelse i den antika cypriska helgedomen: de bör inte ses mot en egyptisk religiös sfär utan snarare mot en kunglig fenicisk sfär där bjärt målad och mycket dekorativ skulptur i egyptisk dräkt tycks ha varit det som gudarna ansågs uppskatta.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)