Search for dissertations about: "politiker"

Showing result 1 - 5 of 34 swedish dissertations containing the word politiker.

 1. 1. Mediated Europes Discourse and Power in Ukraine, Russia and Poland During Euromaidan

  University dissertation from Huddinge : Södertörns högskola

  Author : Roman Horbyk; Södertörns högskola.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; media; discourse; power; postcolonial theory; foreign policy; journalists; politicians; Europe; Ukraine; Russia; Poland; Euromaidan; медії; дискурс; влада; зовнішня політика; журналісти; політики; Европа; Україна; Росія; Евромайдан; medier; diskurs; makt; utrikespolitik; journalister; politiker; Europa; Ukraina; Ryssland; Polen; Euromajdan; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Abstract : This study focuses on mediated representations of Europe during Euromaidan and the subsequent Ukraine–Russia crisis, analysing empirical material from Ukraine, Poland and Russia. The material includes articles from nine newspapers, diverse in terms of political and journalistic orientation, as well as interviews with journalists, foreign policymakers and experts, drawing also on relevant policy documents as well as online and historical sources. READ MORE

 2. 2. Making a Market out of a Welfare State Swedish Local Politicians’ Perspectives on Elderly Care Marketisation

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Ming Guo; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elderly care; Politicians; Preference; Welfare state; Marketisation; Privatisation; Sweden; Äldreomsorg; politiker; preferens; välfärdsstat; marknadsanpassning; privatisering; Sverige;

  Abstract : Market reforms have quite notably been used as a solution to increase the quality of public services and efficiency since the 1990s. Sweden has also introduced marketisation in the field of elderly care since 1992 to cope with increasing care needs while maintaining costs at a reasonable level. READ MORE

 3. 3. Conceptions of Crisis Management Capabilities – Municipal Officials’ Perspectives

  University dissertation from Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Author : Jerry Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; conceptions.; dependencies; municipality; individual learning; officials; learning organisation; learning; valuable and worth protecting; responsive; Vulnerability analysis; crisis management; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Public sector research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Forskning om offentlig sektor; Humanities Social Sciences;

  Abstract : I det svenska krishanteringssystemet har kommunerna ett stort ansvar. En del av ansvaret handlar om att förbereda sig för kriser. Lagstiftningen kräver bland annat att kommunerna genomför risk- och sårbarhetsanalyser och upprättar planer för hur de skall hantera extraordinära händelser. READ MORE

 4. 4. Attitudes and beliefs about national guidelines for schizophrenia. A study among stakeholders

  University dissertation from Faculty of Medicine, Department of Health Sciences, Mental Health Services Research

  Author : Boel Sandström; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; attitude; evidence-based; guidelines; implementation; leadership; mental health; nursing; PARIHS;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Intresset för evidens-baserad vård växer snabbt men trots att nya forskningsresultat produceras och publiceras löpande, tar det lång tid innan de får genomslag i den vård som erbjuds patienter och brukare. Det finns beräkningar som talar för att det tar mellan åtta och trettio år innan tillgängliga forskningsresultat har blivit implementerade och börjat användas rutinmässigt i det dagliga vårdarbetet. READ MORE

 5. 5. Opposition and Adjustment to Industrial‘Greening’ The Swedish Forest Industry’s (Re)Actions regarding Energy Transition – 1989-2009

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Mikael Ottosson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Forest industry; energy; electricity; forests; industrial greening; industrial change; actor network theory; sociology of industry; strategic management; science and technology studies; Skogsindustri; energi; elektricitet; skog; industriell miljöanpassning; industriell förändring; aktörsnätverksteori; branschsociologi; strategiforskning; teknik- och vetenskapsstudier; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Abstract : This thesis analyses how the Swedish forest industry has (re)acted regarding the energy transition and, in particular, regarding the reconstruction of the electricity and forest resources in Sweden during the 1989–2009 period. The thesis consists of four papers that analyse how the Swedish forest industry by means of energy management practices at individual pulp and/or paper mills, in corporate strategies performed by CEOs and boards of directors, and via its industry association, has dealt with mounting political and public demands for the industry to become ‘greener’. READ MORE