Search for dissertations about: "thesis in international negotiation"

Showing result 1 - 5 of 34 swedish dissertations containing the words thesis in international negotiation.

 1. 1. State Learning and Role Playing : : International environmental cooperation in the Arctic Council

  University dissertation from Lund University

  Author : Sandra Engstrand; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; international cooperation; role theory; arguing; symbolic interactionism; environmental norms; the Arctic Council; the Arctic; International relation IR ; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; International cooperation; Environmental norms; International Relations IR ; Role theory; The Arctic Council;

  Abstract : Den här avhandlingen undersöker staters interaktion som en social läroprocess, i syfte att förstå hur stater lär sig om miljönormer. Detta sker genom en konstruktivistisk ansats och mer specifikt ett roll-teoretiskt perspektiv, där en roll förstås som statens repertoar av beteende, jämsides dess funktion i en social interaktionskontext. READ MORE

 2. 2. Urban poverty, social exclusion and social housing finance. The case of PRODEL in Nicaragua

  University dissertation from Lund University, Housing Development & Management

  Author : Alfredo Stein; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban poverty; Microfinance; Social exclusion; Social housing finance; Central America; Asset accumulation; Infrastructure; Financial inclusion; Nicaragua; International donors;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avsikten med denna avhandling är att förstå de viktiga begreppsmässiga och operativa utmaningar som internationella biståndsgivare, liksom offentliga och privata institutioner, möter när man utformar och genomför alternativa former av sociala bostadsfinansiering som skall vara inkluderande för den fattiga urbana befolkningen. Avhandllingen försöker besvara tre frågor, baserat på en studie av verksamheten vid stiftelsen PRODEL i tre städer i Nicaragua: - Vilka är begränsningarna som den fattiga urbana befolkningen möter i finansieringen av det stegvisa byggandet av sin privata bostad och kollektiva tillgångar? - Hur kommer det sig att mikrofinansiering av bostäder inte alltid når de fattigaste urbana grupperna? - Hur påverkas internationella biståndsgivare och regeringar i sin politik, och lokala finansieringsinstitutioner, av motsatsförhållandet i målen att uppnå finansiell hållbarhet och ökad finansiell inkludering? För att besvara dessa frågor använder författaren ett realistiskt tillvägagångssätt liksom även en kritisk fallstudiemetodik lånad från disciplinerna statsvetenskap och historia, för att förklara trender och komplexiteter i ämnet. READ MORE

 3. 3. Wirtschaftsspionage in Verhandlungen aus Informationsökonomischer und Wirtschaftsetischer Perspektive eine Interdisziplinäre Analyse

  University dissertation from Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Author : Klaus Solberg Søilen; Klaus Solberg Søilen; Blekinge Tekniska Högskola.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Intelligence; Competitive Intelligence; International Negotiations; Game Theory; Information Sets; Industrial Espionage; Economic Theory; Evolutionary Economics; International Business;

  Abstract : The dissertation examines a case of industrial espionage by one of the parties involved in a forthcoming international negotiation. We want to know what consequences a burglary has for the actual negotiation. The dissertation consist of five hypothesis, of which the three first were empirically tested. READ MORE

 4. 4. Lost in Transformation : A critical study of two South African museums

  University dissertation from Pietermaritzburg : University of KwaZulu-Natal

  Author : Cecilia Rodéhn; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; South Africa; museum; exhibition; collection; apartheid; the transformation; democracy; space; place; time; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects African and comparative archaelogy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Afrikansk och jämförande arkeologi; Historia; History; Archaeology; Arkeologi; Etnologi; Ethnology; Kulturantropologi; Cultural Anthropology; Social and Economic Geography; Kulturgeografi; Cardiology; Kardiologi;

  Abstract : In this dissertation Transformation, as understood in South Africa, is investigated in the ‘Natal Museum’ and the ‘Msunduzi Museum Incorporating the Voortrekker Complex’ in terms of socio-political structures, the museum as a place, its collections and displays. I have emphasised the ethnographical perspective and analysed it by using key concepts such as new museology, time, space and place. READ MORE

 5. 5. International organizations as peacemakers The evolution and effectiveness of intergovernmental instruments to end civil war

  University dissertation from Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Author : Magnus Lundgren; Stockholms universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intergovernmental organizations; international organizations; conflict management; conflict resolution; mediation; civil war; armed conflict; institutional design; mediator bias; bargaining theory; statsvetenskap; Political Science;

  Abstract : Across four self-contained essays, this dissertation seeks to identify which features make international organizations (IOs) effective peacemakers in modern civil wars. The first essay introduces an original dataset on the institutional design of 21 peace-brokering IOs between 1945 and 2010. READ MORE